tst_index

Tampere


Helsinki


FinEst link


Kirja

 

Otsikkokuva

Esimerkkejä palveluistamme

Tilaajan asiantuntija

Tilaajan asiantuntija on henkilö, joka avustaa hankintayksikköä, kuten kaupunkia tai kuntayhtymää, jouk­ko­lii­kent­eeseen liittyvässä hankinnassa.

Tilaajan asiantuntija on tilaajan luottohenkilö, jonka tehtävä on valvoa tilaajan etua. Tilaajan apuna olevan ulkopuolisen asian­tun­tijan etu on, että hän tuntee alan mahdollisesti tilaajaa laa­jem­min, koska asiantuntijalla on kokemus muidenkin tilaajien hankkeista.

Raideliikenteen yhteydessä erityinen etu on, että yksittäiset tilaajat tekevät hankintoja harvoin, mutta ulkopuolinen asian­tuntija on jatkuvasti mukana hankkeissa ja omaa siten tuoreen kokemuksen.

Järjestäemien hankinta ja toteutus

Laajennettaessa järjestelmää tai perustettaessa uusi järjestelmä tulee alussa määriteltäväksi, millä tavoin järjestelmä organi­soidaan ja hankitaan. Tilaaja voi ottaa järjestelmän kokonaan hoidettavaksi itse tai suurenkin kokonaisuuden voi ostaa yhdellä kaupalla valmiina toteutuksena ja sisältäen myös järjestelmän operoinnin ja ylläpidon.

Hankinta- ja toteutusmuodon valinta tehdään tilaajan toiveiden ja vallitsevien olosuhteiden perusteella. Kokenut konsultti kykenee määrittelemään tilaajalle parhaiten sopivat hankinta- ja tote­utus­tavat.

Kalustotekninen konsultointi

Asiantuntijapalvelua raideliikennekaluston teknisissä ky­sy­myk­sissä, kuten kaluston perusrakenne ja perusmitoitus, kapasiteetin optimointi ja toiminnalliseen rakenteeseen liittyvät kysymykset.

Avustamme kaluston ja sen kunnossapidon hankinnassa lähtien tarpeen määrittelystä. Hoidamme kilpailutuksen ja käyttöönoton sekä avustamme mahdollisissa hankintavalituksissa.

Järjestelmäselvitykset

Liikennejärjestelmän perusselvitys on tutkimus liikenne­jär­jes­tel­män toimivuudesta ja taloudesta kau­pun­ki­ym­päristössä strate­gia­tasolla.

Selvitys voi sisältää vertailun erilaisten ratkaisujen kesken. Sel­vi­tyksen lähtökohtana ovat alueen paik­ka­tie­to väestön asukas- ja työpaikkamääristä sekä asiointikohteista. Selvityksen tuloksena on kuvaus järjestelmän teknisistä perusratkaisuista, luonnos väy­listä ja linjoista sekä arvio lii­ken­ne­ta­lou­des­ta ja vaikutuksesta kaupunkitalouteen. Toimeksiannon laajuudesta riippuen selvi­tykseen voi sisältyä myös muita arvioita, kuten ympäristö­vai­ku­tuk­set ja maankäyttövaikutukset.

Kaupunkitaloudellinen arvio

Arvioidaan liikennejärjestelmän vaikutusta kaupunkitalouteen, kuten infrastruktuurin ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­siin, maan ja kiin­teis­töjen arvoihin ja kaupungin kassavirtaan. Tuloksena on arvio lii­ken­ne­jär­jes­tel­män kannattavuudesta sekä yhteiskuntatalouteen että kaupungin kassaan.

Järjestelmävertailu

Vertaillaan vaihtoehtoisia liikennejärjestelmiä sekä toimivuuden että talouden kannalta. Vertailu voidaan tehdä sekä erilaisten joukkoliikennejärjestelmien kesken että vertailemalla joukko­lii­ken­nettä ja yk­si­tyis­au­toi­lua joukkoliikenteen vaihtoehtona. Tuloksena on tilaajan valitseman kriteerin mukainen suositus liikennejärjestelmäksi.


Sivu on tehty 18.2.2004. Viimeisin päivitys 15.4.2018.